กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนชุมชนท่าพระ

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โรงเรียนบ้านสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านทองหลาง

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่า

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้...
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปน...
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่าน...
    โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดบุร

  โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) นำโดยนายภมร  สุรพงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นั...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบปร

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...
    การเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมี...
    การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นประถม

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นปร...
    รับการนิเทศติดตาม

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ เป็นอย่างสูงที่ได...
    การนิเทศและติดตามการเตรียมการสอบ RT

    โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ และศน.สุขุมาล ...
    การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Read

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรี...
    

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้าน...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการท

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการ...
    การทดสอความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ร

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการการทดสอความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภา...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โรงเ...
     กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระห...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางาม เข้าสอบ o-net ป

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางาม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจั...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดีรับการนิเทศเรื่องการขับเ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดีรับการนิเทศเรื่องการขับเคลื่อน RT และ NT และการทดสอบการอ่านออกเขียนได...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

...
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านทองหลาง

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ...
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอน...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธื โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ...
    กิจกรรมอบรมขยายผลการใช้งาน Google Classroom

กิจกรรมอบรมขยายผลการใช้งาน Google Classroom โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์...
     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านหน

...
    กิจกรรม Open Class

วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่นำโดยผู้อำนวยการเจตน์ มงคลสวั...
    โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564...
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ หน...
    ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ผู้อำนวยการโรงเรีัยน พร้อมคณะครู ร่วมรับการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา จาก ท่านศึกษานิ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนเขวา...
    กิจกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) นำโดยท่านผู้อำนวยการทองคำ แส...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์  ที่  ๕  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  ขอขอบพระคุณ  ท...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ไปทัศนศึกษา ณ

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ไปทัศนศึกษา ณ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563...
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ

                          เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2562  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ...
    กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวัง

...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ทัศนศึกษาที่

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ่นำนักเรียน ตั้งแต่ ป.1  ถึง ม.3 ทัศนศึกษาจากสถานที่จริง...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ป1-3

...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดงานวันอาเ

...
    วันที่ 9 สิงหาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก

...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดงานเนื่องใน

วันพฤหัส ที่ 26 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรต...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ รำค่านิยมหลัก 12

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ รำค่านิยมหลัก 12 ประการ และกิจกรรมของห้องสมุด กิจกรรมตอบคำ...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมวันส

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการ...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดกิจกรรมวั

โรงเรียนบ้านสวนมอนไครนุ่นวังหิน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2561) ด้วยร่วมใจเดิ...
    โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมวันต

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน จำนวน 1 ไร...
    การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เน...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ในวันพูธ ที่ 28 มีนาคม 256...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดโครงการคุ

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ตั้...
    กิจกรรมค่ายวิชาการ รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

วันที่ 2 มี.ค. 61 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม \"ค่ายวิชาการ\" โดยมี ผอ.นวพร บุ...
    การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบ...
    กาารประเมินคุณภพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมา...
    ดร.นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการพัฒนาห

ดร.นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เยี่ยมชมให้คำแนะนำก...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      22 คน

สถิติเดือนนี้:   195 คน

สถิติปีนี้:        1902 คน

สถิติทั้งหมด: 3123 คน